Všeobecné podmínky

Přihlášením se na webovou stránku https://befriends.cz potvrzujete, že jste se seznámili s těmito podmínkami, souhlasíte s nimi a zavazujete se, že je budete dodržovat.

1.   Všeobecná ustanovení

1.1.   Tyto všeobecné podmínky užívání stanovují pravidla pro registrované uživatele webového portálu https://befriends.cz.

1.2.   Tato pravidla jsou závazná jak mezi uživateli a poskytovatelem, tak i mezi uživateli navzájem.

1.3.   Webový portál befriends.cz je webovým rozhraním, které umožňuje registrovaným uživatelům vkládat inzeráty nikoli na komerční bázi. Webový portál befriends.cz dále umožňuje registrovaným uživatelům vzájemnou komunikaci na webovém portálu pomocí chatu, případně využívat jiných aplikací uvedených na webovém portálu befriends.cz. 

1.4.   Přihlášením na webový portál befriends.cz prohlašuje uživatel, že se seznámil s obsahem těchto podmínek užívání webového portálu befriends.cz.

 

2.   Definice pojmů

2.1.   Poskytovatelem se rozumí společnost:

Název: BeFriends

IČO: 05336856

Adresa:  Kodaňská 1459/48, Praha 10

Kontakt:   https://befriends.cz/o-nas

2.2.   Webovým portálem se rozumí webový portál befriends.cz, který zřídil a udržuje poskytovatel.

2.3.   Uživatelem se rozumí každá fyzická osoba, která se zaregistruje na webovém portálu a vytvoří tak svůj profil. 

2.4.   Profilem se rozumí soubor informací o uživateli sestávající z údajů uvedených v čl. 3.2. těchto podmínek.

2.5.   Službou poskytovatele se rozumí poskytnutí webového prostoru a vytvoření profilu na webovém portálu, na kterém mohou uživatelé vkládat inzeráty. Součástí této služby je zároveň uložení těchto informací na zabezpečeném serveru poskytovatele.

 

3.   Registrace

3.1.   Využívat služby poskytovatele je oprávněn pouze registrovaný uživatel. 

3.2.   Při registraci je uživatel povinen uvést email, uživatelské jméno, datum narození a heslo. Na základě těchto údajů je vytvořen uživateli profil.

3.3.   Registrace na webovém portálu je zdarma.

3.4.   Každý uživatel je oprávněn vytvořit pouze jeden profil. Zjistí-li poskytovatel, že uživatel užívá více profilů najednou, je oprávněn dle svého uvážení

a)   zrušit všechny profily uživatele nebo

b)   zrušit jen některý/é profily uživatele.

3.5.   Uživatel se zavazuje provést aktualizaci informací uvedených v čl. 3 těchto podmínek při každé jejich změně. Poskytovatel neodpovídá a nezaručuje úplnost, pravdivost, správnost a aktuálnost obsahu profilu a na něm zveřejněných informací.

3.6.   Poskytovatel není odpovědný za škodu vzniklou z nepravdivých, neúplných a neaktuálních informací o uživateli uvedených na webovém portálu.

3.7.   Všechny údaje o uživatelích poskytovatel ukládá na zabezpečeném serveru. Tyto údaje jsou zveřejněny na webovém portálu v rozsahu nastaveném uživatelem a slouží pouze k umožnění vkládání inzerce. 

3.8.   Veškeré informace zasílá poskytovatel uživateli na email uvedený při registraci uživatele. 

3.9.   Uživatel je oprávněn požádat písemně o zrušení jeho profilu na webovém portálu. Poskytovatel je povinen této žádosti vyhovět do 30 pracovních dnů od doručení žádosti.

 

4.   Princip fungování webového portálu befriends.cz

4.1.   Poskytovatel poskytuje uživatelům webový prostor na webovém portálu, v kterém uživatelé mohou umisťovat, za podmínek stanovených těmito podmínkami, inzeráty, komunikovat mezi sebou.

4.2.   Uživatel neplatí provozovateli žádný poplatek za poskytnutí webového prostoru. 

4.3.   Poskytovatel není odpovědný za kvalitu inzerátu.

4.4.   Uživatel není oprávněn užívat webový portál ke komerčním účelům.

 

5.   Pravidla umístění inzerce na webovém portálu befriends.cz

5.1.   Inzerci umisťují na webový portál pomocí webového formuláře.

5.2.   V tomto webovém formuláři je uživatel povinen zejména uvést text inzerce a kategorii.

5.3.   Poskytovatel neodpovídá a neručí za úplnost, pravdivost a aktuálnost informací uvedených uživatelem v čl. 5.2. 

5.4.   Uživatelé nejsou oprávněni užívat webový portál ke komerčnímu prodeji zboží či ke komerčnímu nabízení služeb. Za komerční nabízení zboží či služeb je považováno takové jednání uživatele, směřující k získání zisku a to bez ohledu na to, zda má či nemá příslušné živnostenské či jiné veřejnoprávní oprávnění.

5.6.   Poruší-li uživatel jakoukoli povinnost uloženou mu čl. 5 těchto podmínek, je uživatel povinen nahradit poskytovateli veškerou škodu z toho vzniklou.

6.   Práva a povinnosti uživatelů

6.1.   Uživatel se zavazuje, že jím vkládané inzeráty, jakožto jeho jednání na webovém portálu bude v souladu s platnými právními předpisy České republiky a dobrými mravy.

6.2.   Uživatel je povinen uvádět informace o své osobě pravdivě. Informace nesmí být zavádějící, klamavé. Poruší-li tuto svou povinnost, nenese poskytovatel odpovědnost za škodu způsobenou uvedením těchto nesprávných informací uživatelem.

6.3.   Uživatel užívá webový portál na vlastní odpovědnost. Poskytovatel nenese odpovědnost a ani přes všechna opatření nemůže zaručit, že uživatel neuvedl či neuvádí nepravdivé a neúplné informace.

6.4.   Uživatel nesmí používat webový portál befriends.cz k nelegálním činnostem, nelegálním transakcím a podvodům.

6.5.   Uživatel se dále zavazuje, 

a)   že jím vkládané fotografie neobsahují erotické či pornografické prvky,

b)   že jím nabízené inzeráty nebudou obsahovat reklamu či odkazy na webové portály se stejným či podobným zaměřením jako je befriends.cz,

c)   že data jiných uživatelů uvedená na webovém portálu nebude shromažďovat, rozšiřovat a to za úplatu i bezúplatně, a že v případě porušení této povinnosti je povinen poskytovateli nahradit veškerou škodu z toho vzniklou, 

 

7.   Práva a povinnosti poskytovatele

7.1.   Poskytoval je oprávněn, dle jeho uvážení, zrušit či blokovat profil uživatele, smazat příspěvky a zprávy v případech kdy uživatel poruší jakoukoli povinnost mu stanovenou těmito podmínkami, zejména

a)   uživatel při registraci užije klamavé, nepravdivé či zavádějící údaje,

b)   uživatel bude na webovém portálu užívat vulgárních výrazů, napadat jiné uživatele či administrátory poskytovatele, jakožto že bude při komunikaci na internetovém chatu či zprávách užívat nepravdivých či klamavých výroků,

c)   uživatel poruší jakoukoli povinnost pro vkládání inzerce uvedené v čl. 5 těchto podmínek,

d)   uživatel poruší jakoukoli povinnost mu uloženou v čl. 6 těchto podmínek. 

7.2.   Poskytovatel má právo jednostranně ukončit provoz webového portálu befriends.cz.

7.3.   Poskytovatel nezaručuje a nenese odpovědnost za trvalou kontinuitu provozu webového portálu befriends.cz.

 

8.   Ochrana osobních údajů

8.1.   Poskytovatel shromažďuje osobní údaje pouze v tom rozsahu, který stanovují tyto podmínky a pouze za účelem stanoveným v těchto podmínkách. 

8.2.   Veškeré osobní údaje uvedené uživatelem na jeho profilu poskytovatel ukládá pouze v elektronické podobě. 

8.3.   Uživatel prohlašuje, že souhlasí se zpracováním osobních údajů.

8.4.   Souhlas udělený uživatelem ke zpracování osobních údajů může uživatel kdykoli odvolat. Musí tak však učinit písemnou formou.

8.5.   Poskytovatel se zavazuje, že nebude poskytovat informace uvedené uživatelem třetím osobám. 

 

9.   Změna podmínek užívání webového portálu befriends.cz

9.1.   Poskytovatel je oprávněn jednostranně změnit podmínky užívání webového portálu. 

9.2.   O této změně poskytovatel uživatele informuje na webovém portálu, případně ve formě zprávy zaslané uživatelům. V případě, že uživatel nesouhlasí s obsahem změněných podmínek užívání webového portálu, má právo požádat poskytovatele o zrušení profilu. Poskytovatel je povinen této žádosti vyhovět do 30 pracovních dnů od doručení žádosti.

9.3.   Uživatel potvrzuje souhlas se zněním aktuální verze podmínek užívání webového portálu při každém užití svého profilu. Každý uživatel je odpovědný za průběžné sledování podmínek užívání webového portálu befriends.cz.

10.   Závěrečná ustanovení

10.1.   Otázky výslovně neupravené těmito podmínkami se řídí platným právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

10.2.   Smluvní stany se zavazují řešit veškeré spory vzniklé z těchto podmínek užívání webového portálu befriends.cz především smírnou cestou. Poskytovatel a uživatel proto souhlasí, že případné spory vzniklé ze vztahů mezi poskytovatelem a uživatelem nebo v souvislosti s nimi budou poskytovatel a uživatel řešit nejprve za účasti nezávislého mediátora a teprve v případě neúspěchu mediace uplatní své sporné právo v soudním řízení. Poskytovatel a uživatel prohlašují, že mediátor bude jmenován z osob vedených na seznamu mediátorů akreditovaných u České advokátní komory nebo seznamu mediátorů.

10.3.   Tyto podmínky užívání webového portálu befriends.cz jsou platné od 2. 11. 2016.

 

Prohlášení o ochraně údajů

 

Česky

BeFriends.cz - newsletter