Prohlášení o ochraně údajů

1. Obecná ustanovení

Tyto zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na platformu www.befriends.cz(„webová stránka“), společnosti BeFriends, adresa Kodaňská 1459/48, Praha 10 („my“nebo„Befriends“) a na související aplikace Befriends („aplikace“). Více informací o tom, jak se s námi spojit, naleznete ve 12. oddílu tohoto textu.

Vaše soukromí bereme velice vážně. Vaše osobní údaje neprodáme ani nepostoupíme za úplatu třetí straně. Všechny údaje budeme shromažďovat, uchovávat a zpracovávat na základě ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob vsouvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, jiných právních předpisů a nepostoupíme je žádným třetím osobám, s výjimkou případů, kdy povinnost ktomu vzniká na základě právních předpisů, anebo by to bylo nezbytné za účelem poskytování našich služeb anebo by tyto údaje byly postoupeny na základě vašeho souhlasu.

Služby poskytované na naší webové stránce a (nebo) vaplikaci („platforma“) mohou fungovat pouze vpřípadě, že shromažďujeme, postupujeme, mažeme a (nebo) jinak zpracováváme („správa“) svámi spojené specifické údaje. Osobní údaje znamenají veškeré informace spojené sosobou, jejíž totožnost je zjištěna nebo může být zjištěna („údaje“), jde o vaše jméno, datum narození, adresu nebo e-mailovou adresu.

Vtěchto zásadách ochrany osobních údajů je popsáno, které vaše údaje shromažďujeme a za jakým účelem je spravujeme, když využíváte služeb, poskytovaných na naší platformě. Vtěchto zásadách ochrany osobních údajů je rovněž poskytována důležitá informace o ochraně vašich osobních údajů, zejména o vašich právech upravovaných zákonem.

Některé služby na naší platformě poskytují třetí strany. Když budete využívat těchto služeb, budou současně s těmito zásadami ochrany osobních údajů platit také zásady ochrany osobních údajů třetích stran. Třetí strany vás mohou před použitím takových služeb na základě zákonů o ochraně osobních údajů požádat o udělení povolení.

Tyto zásady ochrany osobních údajů doplňují obecnápravidla(„pravidla“), která tvoří základ vaší dohody sBefriends o používání platformy („dohoda o používání“). Vpřípadě rozporů mezi pravidly a zásadami ochrany osobních údajů budou uplatňována ustanovení posledního zdokumentů.

2. Které vaše údaje spravujeme?

2.1 Připojení kwebové stránce či aplikaci

Když se připojíte kwebové stránce nebo kaplikaci, přestože nejste registrováni kwebové stránce jako uživatel, spravujeme níže uvedené údaje (soubory údajů):

 • IP vašeho zařízení;

 • informace o prohlížeči, používaném ve vašem zařízení;

 • obsahu a univerzálních adresách (URL), ke kterým se připojujete;

 • datum a čas připojení.

Vpřípadě, že se připojujete pomocí mobilních zařízení, níže uvedené soubory údajů jsou rovněž zaznamenávány jako součást používání aplikace Befriends:

 • model a výrobce vašeho mobilního zařízení;

 • operační systém vašeho mobilního zařízení („iOS“, „Android“).

Bez vašeho výslovného povolení nepoužijeme výše uvedené osobní údaje, obzvlášť IP adresu, s výjimkou případu, kdy by takové použití bylo nezbytné (i) kposkytování našich služeb a (nebo) (ii) za účelem bezpečnosti, konkrétně proti kybernetickým útokům, takovým, jako je shromažďování údajů, nebo za účelem prevence narušení poskytování služeb a prevence programů nedisponujících povolením.

2.2 Uživatelská registrace

Abyste mohli využívat naši platformu, potřebujete prostředí Befriends. Za tímto účelem se musíte přihlásit jako uživatel na webové stránce nebo na platformě.

Registrace

Budete požádáni o vyplnění dále uvedených informací:

 • Uživatelské jméno (povinná informace)

 • E-mailová adresa (povinná informace)

 • Heslo (povinná informace)

 • Datum narození (povinná informace)

 • Kraj/město, odkud jste (povinná informace)

 • Fotografie – vybrání ikony, nebo nahrání vlastní fotografie (nepovinné)

 • Odkud jsem se dozvěděla o befriends.cz (nepovinné – statistický údaj pouze pro Befriends)

 • Zájmy (nepovinné)

Vaše uživatelské jméno bude viditelné pro všechny uživatele platformy vokénku chat. Pokud si to nepřejete, vnastavení profilu lze službu chat vypnout. Jiné údaje, uvedené vdobě přihlášení, viditelné nebudou. Vaše uživatelské jméno může být v jakémkoli povoleném formátu a nemusí se shodovat svaším pravým jménem.

2.3 Správa účtu

Po přihlášení můžete na svém účtu uložit změny a nepovinné informace.

(a) Nastavení účtu

V “Upravit“ můžete změnit/uložit dále uvedené údaje:

 • Změnu hesla

 • E-mailová adresa

 • Vypnutí / zapnutí chatu

 • Datum narození

 • Profilový obrázek

 • Kraj/město, odkud jste

 • Zájmy

Profilový obrázek a informace, které předkládáte vprofilu, budou viditelné jiným návštěvníkům webové stránky a uživatelům aplikace za předpokladů viz článek 6. Datum narození není přístupné, je zde pouze údaj o věku uživatele.

2.4 Komunikace, komentáře

Vpřípadě používání našich služeb budeme rovněž shromažďovat níže uvedené údaje:

 • Zprávy, které si na naší platformě vyměňujete sjinými uživateli;

 • Příspěvky na fóru;

 • Vaši komunikaci sjinými uživateli.

2.5 Informace o lokaci vpřípadě používání aplikace a některých prohlížečů

Před instalací aplikace nebo před používáním vašeho obsahu vaplikaci spojeném slokací a se službami a s určitými prohlížeči (např. „Google Chrome“), vás aplikace nebo webový prohlížeč požádá o povolení spravovat informace o vaší lokaci. Vpřípadě, že povolení udělíte, Befriends Aplikace použije vaše mobilní zařízení nebo prohlížeč ktomu, aby na základě různých zdrojů (GSM radiopřijímačů, místa GPS, WLAN atd.) zjistila lokaci vašeho mobilního zařízení nebo počítače. Informace o lokaci bude vždy pouze přibližná.

Vpřípadě, že svůj souhlas chcete odvolat, kdykoli můžete toto povolení na poskytování informací o lokaci zrušit změnou nastavení mobilního zařízení nebo webového prohlížeče. Poté nebudete moci používat služby vztahující se k lokaci.

3. Účel správy vašich údajů

Vrozsahu, který není popsán ve2. oddílu, vaše údaje spravujeme za níže uvedenými účely:

3.1 Poskytování služeb

Vaše údaje spravujeme na základě dohody o užívání, abychom mohli poskytovat služby, kterých využíváte prostřednictvím naší platformy:

 • Zadávání inzerátů

 • Odpovídání na inzeráty

 • Vytváření podmínek ke komunikaci sjinými uživateli

 • Chat

 • Reakce na příspěvky

 • Sdílení na sociální sítě

 • Abychom mohli poskytovat své služby bez technických problémů a abychom mohli identifikovat a odstranit tyto problémy

3.2 Zákonem zajištěná práva, vylepšení naší platformy, identifikace a prevence nepovolené činnosti, bezpečnost systému

Vaše údaje budeme rovněž zpracovávat ve snaze o ochranu oprávněných zájmů Befriends a (nebo) kterýchkoliv třetích stran:

 • Řešení sporů, dodržování, realizace a ochrana našichpravidela našich práv

 • Analýza a hodnocení užívání naší platformy za účelem stálého zlepšování našich služeb

 • Prevence a odhalení neoprávněné činnosti

 • Prevence voblasti bezpečnosti naší platformy, našich zabezpečených údajů a kybernetických útoků a jiných hrozeb vůči integritě naší platformy

3.3 Tvorba účtů anonymních uživatelů

Údaje shromážděné vdobě přihlášení (viz výše bod 2.2) a založení účtu (viz bod 2.3), údaje o vaší aktivitě na stránkách (viz bod 2.4), vaše soubory dat (viz bod 2.1) a vaše uživatelské údaje, získané pomocí cookies (viz níže oddíl 8) bude Befriends používat za účelem vytvoření anonymního účtu uživatele („uživatelský účet“).

Pokud ktomu nedáte souhlas, Befriends zažádných okolností nebude používat tento uživatelský účet způsobem, který by jej umožnil spojit skonkrétní osobou. To znamená, že Befriends nemůže zjistit totožnost uživatele. Kromě toho Befriends zajišťuje, aby bez souhlasu nebyly anonymní uživatelské účty spojovány sjinými uživatelskými údaji osoby, a to ani za technickými, osobními ani administrativními účely.

Uživatelské účty bude Befriends vytvářet a používat ve snaze o další oprávněné úkony:

 • Uživatelské účty použijeme ktomu, abychom provedli analýzu a porozuměli chování uživatelů. Na nezbytné a často používané služby naší platformy pomůže tato informace k vylepšení služeb a (nebo) knabídnutí nových.

3.4 Elektronická obchodní sdělení nebo jiné marketingové zprávy

Můžete se přihlásit k odběru našich marketingových zpráv - newsletterů („marketingové zprávy“). Když se přihlásíte, požádáme o vaše svolení ke správě vaší e-mailové adresy, abychom vám mohli zasílat marketingové zprávy snejnovějšími informacemi o našich službách. Marketingové zprávy obdržíte pouze vtom případě, jestliže ktomu dáte svolení.

Váše svolení zahrnuje rovněž souhlas stím, abychom personalizovali obsah marketingových zpráv podle vašich potřeb a zájmů na základě uživatelského účtu, který může být ve vašem případě vytvořen (viz bod 3.3). Pokud jste také souhlasili spoužíváním cookies a pozorováním vašeho uživatelského chování na naší platformě (viz níže bod 8.2), toto svolení zahrnuje rovněž údaje o tom, jak používáte naši platformu.

Svoje svolení k dalšímu zasílání marketingových zpráv můžete kdykoli odvolat. Na svém Befriends účtu můžete změnit nastavení, zablokovat další zasílání marketingových zpráv. Kromě toho v závěru marketingové zprávy můžete kliknout na „odhlásit se“. Odvolání svolení nemá vliv na oprávněnost správy provedené do odvolání svolení.

4. Bezpečnost na internetu

Přístup kvašemu účtu je chráněn vámi zadaným heslem. Nikomu neprozrazujte svoje heslo. Když skončíte práci na Befriends, nezapomeňte se odhlásit stisknutím klávesy “Odhlásit se“, zejména vpřípadě, jestliže používáte veřejný počítač. Žádáme vás, abyste věnovali pozornost tomu, že posílání údajů prostřednictvím internetu (např. e-mailem) není vždy úplně bezpečné a nelze zajistit, aby se knim nedostaly třetí strany.

Podnikneme veškerá technická a administrativní bezpečnostní opatření, která jsou nezbytná kochraně vašich údajů od neoprávněného smazání a přístupu knim a od jejich neautorizované změny, odhalení nebo vymazání. Přístup kvašim údajům je poskytován pouze těm osobám, kterým jsou údaje potřebné za účelem popsaným v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Takové osoby jsou zavázány kochraně údajů uplatňovanými zákony o ochraně osobních údajů.

5. Správa údajů poskytovaných třetím osobám

Za účelem poskytování specifických služeb může Befriends zajistit externí poskytovatele služeb. Zmínění poskytovatelé služeb se ujímají procedur správy údajů naším jménem a podle našich pokynů. Třetí strany, které spravují osobní údaje, Befriends vybírá velice pečlivě a dodržuje všechny právní předpisy na ochranu osobních údajů. Rovněž zajišťujeme, že správa údajů je vedena na základě uzavřených smluv setřetími stranami a na základě právních předpisů.

Procedury prováděné naším jménem zahrnují:

 • Poskytování technické infrastruktury naší platformy a poskytnutí místa na serverech

 • Odesílání údajů

 • Analýzu používání

 • Potvrzení účtu

 • Obsluhu uživatelů

 • Údržbu a bezpečnost naší platformy (např. prevenci proti podvodům a obtěžování)

Za určitých okolností může být našim externím dodavatelům poskytnut přístup kvašim údajům, avšak pouze za účelem správy údajů. Podle dohody jsou takové třetí strany zavázané zajistit, aby jejich úroveň ochrany osobních údajů byla alespoň rovnocenná tomu, co zajišťujeme my a odpovídala právním předpisům. Všechny námi spravované údaje zůstávají pod naší kontrolou. Stále sledujeme soulad snašimi pokyny, úrovní ochrany údajů a smluvními závazky dohodnutými se správcem údajů.

Pokud máte dotazy ohledně našich poskytovatelů služeb, spojte se snámi prostřednictvím e-mailuinfo@befriends.cz. Na vaši žádost vám vždy poskytneme dodatečné informace o zárukách uplatňovaných na ochranu údajů.

6. Fixace veřejného obsahu ve vnějších systémech vyhledávání

Jméno uživatele, profilový obrázek a informace obsažené ve vašem profilu na vašem účtu (viz výše body 2.2 a 2.3) nejsou volně přístupné na internetu. Jméno uživatele, profilový obrázek a informace obsažené ve vašem profilu na vašem účtu (viz výše body 2.2 a 2.3) je volně přístupné na internetu až po zveřejnění inzerátu. Pak je také volně přístupný na internetu obsah zveřejněných inzerátů a je proto zahrnutý do výsledků vyhledávání externích vyhledávačů. Ztohoto důvodu vám doporučujeme nesdělovat žádné adresy, čísla mobilních telefonů, e.mailových adres, popř. další kontaktní, citlivé nebo soukromé informace.

7. Poskytování vašich údajů třetím stranám

Befriends je zákonem uložena povinnost poskytovat osobní údaje a (nebo) údaje o užívání platformy státním nebo dozorčím institucím vmíře, která je nezbytná ve snaze o zamezení ohrožení veřejnosti atrestního stíhání.

Ve všech dalších případech budou vaše údaje poskytovány třetím osobám pouze vpřípadě, jestliže dáte povolení nebo sami udělíte přístup kvašim údajům třetím stranám (kromě třetích stran, viz výše oddíl 5).

8. Použití cookies

8.1 Nezbytnácookies

Cookies jsou krátké textové soubory, které naše platforma ukládá do vašeho počítače nebo jiného zařízení připojeném k internetu, jako jsou tablety nebo mobilní telefony, navštívená webová stránka je odesílá do prohlížeče. Pokud nastavení vašeho prohlížeče povoluje cookies, váš prohlížeč text připojuje v podobě malého souboru.

Jestliže tyto zásady ochrany údajů neuvádějí jinak, námi používané cookies jsou nutné k funkcionalitě a fungování naší platformy. Zahrnuje to cookies, které vám umožňují připojit se k zabezpečené části naší platformy.Většina cookies z vašeho zařízení se vymaže po odpojení vašeho prohlížeče (cookies návštěvy). Informace chráněné v nezbytných cookies používáme pouze k tomu, abychom poskytovali požadované služby a funkce.

8.2 Souhlas s cookies

Když se připojujete k naší platformě, ukazujeme vám sdělení o cookies a po získání vašeho svolení vás požádáme o umožnění uložení dodatečných cookies ve vašem počítači. Tato cookies nejsou nutná k funkcionalitě a fungování naší platformy, napomáhají nám však:

 • Identifikovat, jaká je návštěvnost naší platformy a jak se chovají návštěvníci. Pomáhá nám to vylepšit funkčnost naší platformy.

 • Identifikovat vaše opětovné návštěvy naší platformy.

 • Zaznamenávat vaše návštěvy naší platformy a to, jaké webové stránky navštěvujete a které odkazy volíte. Tyto informace používáme k tomu, abychom lépe přizpůsobili naši platformu a vám zobrazovanou reklamu přizpůsobenou vašim potřebám. Pokud jste nám dali svolení zasílat vám marketingové zprávy (viz níže bod 3.4), tuto informaci rovněž použijeme při zasílání vám personalizované nabídky s marketingovou informací (účelové cookies).

Ve sdělení o cookies je vám poskytnuta informace o tom, proč používáme cookies. Pokračovat v užívání naší Platformy můžete poté, co si přečtete tyto zásady o využívání cookies, a budete souhlasit s tím, že budeme využívat cookies k výše uvedeným účelům („Souhlas s cookies“).

Vice informací o tom, jak Befriends používá cookies a jak můžete odvolat svůj souhlas nebo odmítnout používání cookies, najdete níže.

8.3 Správa vámi nastavených cookies

Svůj webový prohlížeč můžete konfigurovat tak, že odmítnete některá nebo všechna cookies, anebo tak, aby byl vždy vyžadován souhlas s jejich přijetím. Jestliže cookies odmítnete, funkcionalita některých z našich služeb může být omezena. Informace o tom, jak můžete změnit nastavení svého webového prohlížeče, naleznete nawww.aboutcookis.orgnebowww.allaboutcookies.org. V případě že se k naší platformě připojujete z několika zařízení (např. mobilního telefonu, tabletu, počítače atd.), jste povinni zajistit, aby webový prohlížeč každého ze zařízení byl přizpůsoben k vaší volbě cookies.

8.4 Používání Google Analytics

Tato webová stránka používá prostřednictvím Google Analytics, Google Inc („Google“) poskytovanou službu webové analýzy. Google Analytics používá cookies, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu toho, jak užíváte webovou stránku. Cookies vytvářejí informace spojené s tím, jak používáte tuto webovou stránku, a jsou chráněné na serveru Googlu v USA. Na naší platformě jsem aktivovali anonymní IP, a proto v členských státech EU a v jiných zemích, které podepsaly dohodu o evropském hospodářském prostoru, vaši IP adresu Google předem zkrátí. Úplná IP adresa bude předána a chráněna na serveru Googlu v USA pouze za výjimečných okolností. Google tyto informace používá jménem Befriends ve snaze o zhodnocení toho, jak využíváte webové stránky, vytvoření zpráv o aktivitě webové stránky a poskytování dodatečných služeb Befriends, spojených s webovou stránkou a používáním internetu. Jako část funkcionality Google Analytics IP adresa vaší webové stránky nebude spojována s jinými údaji, kterými disponuje Google. Můžete nepovolit, aby ve vašem počítači byla ukládána cookies, a to změnou nastavení svého webového prohlížeče. V případě že to uděláte, některé funkce webové stránky pro vás mohou být omezené. Také můžete zabránit Googlu v zaznamenávání údajů uložených cookies založených na tom, jak používáte webovou stránku (včetně vaší IP adresy) a spravovat takové údaje stažením a instalací doplňku webového prohlížeče zhttp://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cz.

Jestliže naši webovou stránku navštěvujete v prohlížeči, který nemá tento doplněk, lze zabránit Google Analytics provádět zaznamenávání údajů stisknutím odkazuzde. Tak budou vytvořena cookies odkazu, jimž bude znemožněn další záznam údajů při návštěvě této webové stránky. Rádi bychom vás upozornili, že v případě že vymažete všechna cookies svého prohlížeče, cookies odkazu budou rovněž vymazána.

V případě, že máte zájem o seznámení se se zásadami ochrany osobních údajů Googlu, klikněte na odkazzde.

8.5 Používání Google Adsense

Tato webová stránka používá Google Adsense, Googlem poskytovanou službu internetové reklamy. Google Adsense používá cookies (textové soubory) uložené ve vašem počítači, umožňující analýzu toho, jak používáte webovou stránku. Za účelem sběru informací Google Adsense používá webové signály síťových údajů (angl. web beacons, malé neviditelné grafické prvky). Webové signály umožňují záznam a sběr běžných kroků, jako střídání návštěvníků na webové stránce. Cookies a (nebo) webovým signálem vytvořená informace, společně s tím, jak využíváte tuto webovou stránku (včetně vaší IP adresy), je předávána a chráněna na serveru Googlu v USA. Google používá tyto informace k tomu, aby zhodnotil, jak používáte webovou stránku, z hlediska reklam zobrazovaných na webové stránce s tím, aby správci webové stránky předložil zprávy o aktivitě webové stránky a o reklamě a aby poskytoval jiné služby spojené s používáním webové stránky a internetu. Nakolik to vyžadují zákony, nebo pokud třetí strany spravují tyto údaje jménem Googlu, Google také může zpřístupnit tuto informaci třetím osobám. Google nikdy nespojuje vaši IP adresu s dalšími údaji, chráněnými Googlem.

Pokud nemáte zájem o speciálně zacílenou reklamu a (nebo) si přejete, aby vaše údaje nebyly zaznamenávány a používány, použití cookies Googlem za těmito účely můžete vypnout v nastavení reklam Googlu na adresewww.google.cz/settings/ads, a to změnou nastavení podle potřeby. Dovolujeme si vás upozornit na to, že jestliže vymažete všechna cookies ze svého zařízení, Google za těmito účely může ve vašem zařízení uložit nová cookies a vy budete muset obnovit nastavení deaktivace. Kromě toho použití cookies třetích stran můžete deaktivovat na webové stránce Network Advertising na adresehttp://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

8.6 Používání Google Remarketing

Používáme technologii Googlu zvanou Remarketing. Tato technologie umožňuje uživatelům, kteří již navštívili naši webovou stránku a využívali našich internetových služeb, popř. projevili zájem o naši nabídku, opětovné doručování reklamy na webových stránkách Google partnerů. Zobrazování reklam umožňují používané cookies – malé textové soubory uložené v počítači uživatele. Textové soubory umožňují analýzu chování uživatelů na webové stránce. Poté jsou tyto údaje používány na zacílení a poskytování speciální reklamy na produkty. Údaje nashromážděné Googlem způsobem speciální cílené reklamy a údaje návštěvníků, poskytované třetími osobami (např. věk, pohlaví a zájmy), shromažďujeme prostřednictvím Google Analytics.

V případě, že nepožadujete speciálně cílenou reklamu a (nebo) požadujete, aby vaše údaje nebyly zaznamenávány a používány, v nastaveních reklamy na adresewww.google.cz/settings/adsmůžete vypnout používání cookies Googlem, a to změnou nastavení podle přání. Dovolujeme si vás upozornit na to, že jestli vymažete všechna cookies ze svého zařízení, Google může ve vašem zařízení umístit nová cookies a budete muset obnovit nastavení deaktivace. Kromě toho použití cookies třetími stranami můžete deaktivovat na webové stránce Network Advertising na adresehttp://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

8.7 Používání cookies třetími stranami

Když používáte internetové služby Befriends, mohou být ve snaze o shromáždění údajů ve vztahu k vám používány cookies jiných dodavatelů nebo webových signálů. Toto může být prováděno ve snaze zjistit skupinu, aktivovat kontextuální reklamu nebo cílové kampaně. Jakmile dáte svolení k používání cookies, budeme také hodnotit uživatelské účty pod pseudonymem. Zjistit totožnost osoby nebude možné. Nekontrolujeme pozorovací technologie těchto třetích stran a jejich používání.

Ochranu cookies takových třetích stran a pozorování prováděné jejich prostřednictvím můžete přerušit tím, že změníte nastavení svého prohlížeče.

8.8 Popis cookies

Popis cookies používaných na naší Platformě, můžete nalézt na odkazu Zásadypoužívání cookies.

9. Právo na změnu

Jelikož své služby stálé rozvíjíme, vyhrazujeme si právo na změnu těchto zásad ochrany osobních údajů kdykoli, a to na základě závazných zákonů. Všechny změny budou zveřejňovány na této stránce. Kvůli změnám byste měli tuto stránku stále kontrolovat.

10. Délka ochrany vašich údajů

Jestliže není uvedeno v těchto zásadách ochrany osobních údajů jinak nebo to neplyne ze zákonů, budeme uchovávat:

 • Osobní údaje, uvedené v bodu 2.1 – 30 dnů ode dne jejich zaznamenání

 • Všechny další osobní údaje uvedené v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů – tři měsíce ode dne, kdy bude vymazán váš účet na Befriends

11. Vaše práva garantovaná zákonem a spojená s vašimi údaji

Na základě zákonných ustanovení na ochranu osobních údajů máte kdykoli právo:

 • Být informováni o údajích, které spravujeme, a požádat o kopii těchto údajů (právo být informovaným(-ou)). Se všemi údaji, které nám aktivně zprostředkováváte na této platformě (od bodu 2.2 do bodu 2.5), se můžete kdykoli seznámit na účtu Befriends

 • Požadovat o opravu nepřesných údajů a podle druhu správy doplnit nedostačující údaje (právo na opravu). Všechny údaje, které nám aktivně zprostředkováváte na naší platformě (od bodu 2.2 do bodu 2.5), můžete kdykoliv změnit sami na svém Befriends účtu (s výjimkou odeslaných zpráv)

 • V případě závažných důvodu požadovat, aby vaše údaje byly vymazány (právo na vymazání)

 • Požadovat omezení spravování vašich údajů, jestliže je to v souladu se stanovenými kritérii (právo na omezení spravování)

 • Jestliže jsou zákonem stanovena kritéria, máte nárok na získání údajů v čitelné strukturované formě, která může být předána jinému správci údajů anebo když je to technicky možné, povolení, aby je předali Befriends (právo na postoupení údajů); a

 • Být subjektem rozhodování ne zcela odkázáným na automatizovanézpracování, dokud nebudou splněny zákonné podmínky pro automatizované rozhodování. Společnost Befriends v současné době neprovozuje automatizované rozhodování.

Za výjimečných okolností také máte právo odmítnout zákonné spravování vašich údajů. Když jsou vaše údaje spravovány za účelem přímého marketingu, můžete být proti takovému spravování (právo odmítnout).

Máte rovněž právo kdykoli odvolat jakýkoliv souhlas, který jste dali při přihlášení se nebo užívání našich služeb. Takové odmítnutí neovlivní oprávněnost spravování údajů provedené do odmítnutí a založené na poskytnutém souhlasu. Pokud se jedná o používání cookies, můžete využít mechanismy odhlášení a deaktivace vytvořených na rozdílné služby (viz zásady ochrany osobních údajů na jednotlivé služby této webové stránky, body 8.4 a 8.6). Ve vašem webovém prohlížeči také budou umístěny deaktivační cookies poukazující na to, jaké údaje z vašeho prohlížeče nebudou zaznamenávány. Dovolujeme si vás upozornit na to, že jestliže ze svého prohlížeče vymažete všechna cookies, dojde rovněž k vymazání deaktivačních cookies. Výše popsaný proces budete muset provést opakovaně, jestliže použijete naši platformu v jiném zařízení nebo v jiném prohlížeči.

Svůj souhlas s přijímáním novinek můžete odvolat změnou nastavení svého účtu na Befriends a přerušením zasílání novinek. Kromě toho můžete na konci zaslané novinky kliknout na „Odhlásit se“.

Abychom naplnili všechna práva vyjmenována v tomto oddílu, můžete se obrátit na Befriends na níže uvedených kontaktech. Bez ohledu na jakákoli jiná opatření na ochranu práv máte také kdykoli právo na podání žaloby u dozorčích institucí.

12. Naše kontaktní informace

V případě že máte dotazy ohledně spravování údajů v době používání naší platformy nebo otázky ohledně vašich práv, můžete použít níže uvedené kontaktní údaje:

info@befriends.cz

13. Seznam udělených souhlasů

Abychom mohli zajistit úplnou jednoznačnost ve vztahu kprocedurám spravování údajů, můžete nás požádat o zaslání seznamu vámi udělených souhlasů na vaši e-mailovou adresu. Žádosti posílejte na e-mailovou adresu uvedenou vbodu 12 těchto zásad ochrany osobních údajů. Při používání naši platformy jste mohli souhlasit se zasílánímmarketingových zpráv a (nebo) spoužíváním cookies.

Česky

BeFriends.cz - newsletter